Helhetlig risikostyring

Kurset skal gi deltagerne en grunnleggende forståelse i hvordan ledelsen kan styre risiko på alle nivåer og områder (strategisk risiko, operasjonell risiko og prosjektrisiko, HMS-risiko, kvalitet, etc.) i sin virksomhet. Det fokuseres i stor grad på hvordan risikostyring kan integreres i de ordinære prosessene og systemene for å nå virksomhetens mål.

Les mer